Gripivaktsiini võimaliku uue kõrvaltoime uurimine Euroopas jätkub

Ravimiamet
27. august 2010

Euroopa Komisjon on küsinud Euroopa Ravimiameti hinnangut Pandemrix’i ja narkolepsia võimalike seoste osas. Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee (CHMP) hindab olemasolevat teavet ning Euroopast saabunud kõrvaltoimete infot, et otsustada, kas vaktsineerimise ja haigestumise vahel võib olla põhjuslik seos. Hinnangu andmisel osalevad eksperdid kõigist liikmesriikidest, tehakse koostööd ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega (ECDC), rahvusvaheliste partnerite ning Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO).

Kuigi narkolepsiajuhud Soomes, Rootsis, Norras, Prantsusmaal ja Saksamaal on olnud ajalises seoses Pandemrix’i manustamisega, ei ole praeguseks teada, kas haigestumise põhjustas vaktsiin. Hinnangu tegemisel võetakse arvesse ka tavapäraselt tekkivad uued haigusjuhud. Lõpliku otsuseni on plaanitud jõuda käesoleva aasta detsembriks, esialgne hinnang täiendavate ohutusmeetmete vajaduse osas tehakse septembri lõpuks. Senikaua jääb Pandemrix’i müügiluba kõikides liikmesriikides kehtima.

Pandemrix’ile on müügiloa väljastanud Euroopa Komisjon ning see kehtib ka praegu kõigis EL liikmesriikides, seega ka ravimi keelustamise saab otsustada Euroopa Komisjon. Soomes on soovitatud vaktsineerimine peatada, kuid ravimi müügiluba kehtib ka Soomes, kuni Euroopa Komisjon ei ole otsustanud teisiti pärast Euroopa Ravimiameti tehtavat hinnangut.

Eestis ei ole pandeemilise gripi vastu vaktsineerimisega seotud narkolepsia juhtudest Ravimiametile teada antud. Pandemrix’iga on Eestis hinnanguliselt vaktsineeritud umbes 10300 isikut. Pandemrixi võimalike kõrvaltoimete kohta on saadetud 49 teatist, kus kirjeldati 141 kõrvaltoimet, neist 2 tõsist (ravi vajanud allergilised/anafülaktilised reaktsioonid). Mittetõsistest kõrvaltoimetest ilmnesid peamiselt palavik, süstekoha reaktsioonid (valu, punetus, turse), lihasvalu, liigesvalu, halb enesetunne, peavalu. Kolmel korral kirjeldati seni mitteteadaolevat kõrvaltoimet – silmade valgustundlikkust.

Pandemrix (müügiloahoidja GlaxoSmithKline Biologicals S.A.) on gripivaktsiin, mida on kasutatud alates 2009. aasta septembrist ning millega on vaktsineeritud vähemalt 30,8 miljonit eurooplast. Eestis kujundab riiklikku vaktsineerimisstrateegiat Sotsiaalministeerium ja vaktsineerimist pandeemilise gripi vaktsiiniga korraldab Terviseamet.

Narkolepsia on haruldane unehäire, mis põhjustab inimese äkilise ja ootamatu uinumise. Haiguse täpne tekkepõhjus ei ole teada, kaasa võivad aidata nii geneetilised kui väliskeskkonnast tulenevad põhjused, kaasa arvatud infektsioonid.

Allikas

Loe lisaks: legaalsed mürgid

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments